fbpx
Close

Ancylostomy

KDO JSOU ANCYLOSTOMY

Ancylostomy je skupina helmintú několika druhú, které vyvolávají onemocnění ankylostomidozu.
Ancylostoma je oblý červ světle rúžové barvy. Zepředu je vidět ústní kapsule, opatřená dvěma páry zubŧ, s jejichţ pomocí prohryzávají stěny cév. Ancylostomy dorústají délky, v závislost na druhu, od 7 do 14 mm. Ancylostomy parazitují ve dvanácterníku člověka, kde se přichycují ke slizniční vrstvě střeva pomocí ústních kapsulí. Oploděná samička za den vyprodukuje aţ 10 000 vajíček, které odcházejí se stolicí do vnějšího prostředí. Rozvoj larviček je rychlý. Za příznivých okolností se z vajíček líhnou larvy za 24 hodin. Kdyţ se dostanu do púdy, rostou , svlékají se, a zhruba za 4-5 dní přecházejí do další fáze.Tehdy uţ měří kolem 0,5 mm. Za další dva dny se znovu svlékají a to uţ jsou schopny nakazit člověka. Prokazují neobyčejnou ţivotaschopnost, protoţe jsou nejen schopny za nepříznivých podmínek proniknout hlouběji do púdy, ale jsou také schopny vylézt na stéblo trávy do výše 20-30 cm. /Kamalov,N.G., Maruašvili, G.M./ V hloubce pŧdy mohou vyčkávat na lepší podmínky aţ několik měsícŧ. Nemají-li zahynout, musí se dostat do dalšího hostitele. Do člověka se dostávají přes kŧţi na chodidlech nebo přes jemnou sliznici ústní dutiny. Nakazíme se, když chodíme bosi po hlíně a trávě, nebo když konzumujeme neumytou zeleninu, popadané nemyté ovoce, jahody a další bobuloviny.V obou případech larvičky Ancylostom prohryzávají stěny cév a s tokem krve migrují po celém organismu.Přes kapiláry plic pronikají do alveol, bronchiol, bronchŧ, do prúdušnice, do hltanu , do hrtanové záklopky. Nakonec se dostávají do střeva, kde dozrávají . Během 4-5 týdnŧ jsou zpola dospělé. Pokud jsou podmínky v orgánech, kudy migrují, vhodné- dostatek krve, živin a kyslíku- tehdy mohou zústat v daném orgánu dlouho dobu a nevyvíjejí se. Tak osídlují srdce, plíce a jiné orgány. V lidském těle mohou ţít, v závislosti od druhu, od pěti do patnácti let.
V ranném stádiu nákazy se mohou projevit alergické reakce, vyráţky, puchýřky, typický exantém. V období, kdy larvičky migrují plícemi, se objevuje charakteristický L“offlerŧv syndrom. Ve fázi střevní se setkáváme s místním i celkovým púsobením parazitú, spojeným se sáním krve. Ancylostomy jsou absolutní hematofágové, kdyţ to řeknu lidově, krevní upíři. Jedinec mŧţe za 24 hodin spotřebovat 0,005 – 0,1 ml krve. A při nákaze o počtu 2 000 ankylostom ve střevě mŧţe člověk ztratit za den aţ litr krve. I při méně masivních nákazách jsou ztráty krve docela značné-prúměrně kolem 30 ml krve za den. Ancylostomy produkují sekret, který sniţuje sráţlivost krve. V dúsledku takových pravidelných ztrát krve vzniká nedostatek ţeleza, rozvíjí se anémie. Neméně nebezpečný je vliv toxinú – produktú metabolismu parazitú – na kostní dřeň.
/Kaspovskij,I.A., Plotnikov P.P.,1964/

KLINICKÉ PROJEVY ANKYLOSTOMIDOZY

V migrační fázi obvykle vznikají svědící dermatitidy, katary vrchních cest dýchacích, bronchitidy. Tato fáze trvá kolem dvou týdnú Do měsíce od nákazy se múže objevit nevolnost, bolesti břicha, zácpa, a jiné poruchy zaţívání. HLAVNÍM symptomem ancylostom ale zŧstává ANEMIE, za silného sníţení hemoglobinu a celkového množství krve. U nemocných se objevuje slabost, točení hlavy, šum v uších, zatmívání v očích, dušnost, sníţení chuti k jídlu, přidává se deprese, podráţděnost a nespavost, sniţuje se výkonnost. Kŧţe a sliznice blednou, vznikají otoky. Patologické procesy se odehrávají především na srdci, v játrech a v dalších orgánech. Protoţe jsou ankylostomy výhradně krevní ,,pijavice“, zdrţují se především v srdci, kde zústávají dlouho. Dříve, před objevení VTR diagnostiky, zjistit přítomnost ankylostom bylo krajně obtížné.
Bylo nutné provádět velni složitá speciální vyšetření, a to z toho důvodu, ţe PROTILÁTKY PROTI TOMUTO DRUHU PARAZITA SE V KRVI NEVYRÁBĚJÍ !!!! Jak jsem psala uţ dříve, velká invaze helmintů přitahuje další patogeny- v produktech metabolismu parazitŧ se usadí plísně, stafylokoky, streptokoky, chlamydie. Na jejich přítomnost pak odpovídá imunitní systém. Objevuje se obranná reakce organismu ve formě zánětú. V takových případech jsou obvykle vysloveny diagnózy jako ENDOKARDITIDA, MYOKARDITIDA, PERIKARDITIDA. Například plísně se mohou rozšířit do všech oddílú srdce a zesílit zánět. Do srdce a plic nanosí ankylostomy mechanické nečistoty, zoubky poškodí stěny cév, sliznice a obaly orgánŧ. Organismus se snaţí oddělit patologický proces zesílenou pojivovou tkání.Výsledkem jsou jemné jizvičky a kalusy. Tehdy ankylostomy přejdou na nové místo, ale ,,šrámy“ zústávají myokardionekrózy. Běţné vyšetření na EKG neodhalí tyto změny, a klinická karta pacienta bývá zahlcena jinými symptomy, které vyplývají z paralelně postižených orgánú. Proto se klinický obraz jeví nejasný. Pacient při tom z počátku prakticky necítí bolest. Čas od času se objeví a postupně se objevuje občasná arytmie, nejasné nepříjemné pocity a tlaky na hrudi a ztíţené dýchání. Při tom i opakovaná vyšetření na EKG mohou být v normě. Proto vznikají obtíţe v diagnostice.

NÁDORY SRDCE – JE TO VUBEC MOŽNÉ ?

Samozřejmě – ne ! Jak vám tohle mohlo vúbec přijít na mysl ?
Ale v posledních letech se mnozí kardiologové setkávají s nádorovými útvary na srdci, což uvádí v údiv i zkušené chirurgy. V institutu nás učili, že srdce je příliš cenný orgán na to, aby se v něm rozvíjely takové nemoci, jako jsou primární karcinomy. ,,Srdce má unikátní schopnost ochrany od dosud neobjasněných faktorú, které vedou k tvorbě nádorú.“ ( Fabius ,883 n..)
L. B. Šchvacabaja ve svých odborných pracích pojednává o nálezech mnoha granulomatózních útvarú, kalcifikovaných konglomerátú a abscesú, při současné silné nákaze hlísty. Nachází echinokokové cysty v perikardu, vlastní srdeční svalovině, i v dutinách srdce. Přičemţ pacienti si zpravidla naříkají na úplně jiné orgány : na játra /zvětšená, tlačí, bolí/, na plíce /kašel dušnost, celková slabost/. V těchto orgánech se také hromadí helminti, a srdce přitom ,,mlčí“. Proč je to tak? Protoţe srdce podává signály o svém poškození až naposled. Srdeční symptomatika se rozvíjí postupně a je charakteristická těmito příznaky : výrazná dušnost, zvlášť při pohybu, slabost, zvýšená teplota bez zjevných příčin /subfebrilie/, někdy zimnice, otoky rukou a nohou, anemie, zvýšená sedimentace, krátkodobé ztráty vědomí.
Cukermann,G.P., Malepienchov A.P., Kavsadjajev, E. Nádory srdce M.:RAMN, 1999
Šchvacabaja, L.B., Primární a sekundární nádory srdce, Kardiologie, T.2,1981
Tyto příznaky jsme velmi často sledovali při očišťujících kúrách v době, kdy jsme ještě neměli VTR. Navenek zdraví a silní muži a ženy měli závratě a mdloby. Tehdy mne nenapadlo, ţe paraziti mohou žít v srdci, a při léčebné hladovce se odtrhují od stěn cév, utíkají, nebo hynou a zústávají zazdění v kalcifikovaných schránkách. Dnes díky VTR máme situaci ulehčenou. Snadno lokalizujeme, jaký parazit se nachází v jakém orgánu. Také jsme vypracovali bezbolestný a bezpečný zpŧsob, jak se zbavit parazitŧ i jejich toxinŧ. Teprve teď terapeutická léčení probíhají v klidu, bez ostrých reakcí organismu. Abych to potvrdila, uvádím jeden čerstvý případ z praxe :
KLINICKÁ PRAXE :
Zdaleka přijel vysoký, silný a velmi hezký muţ, 46 let. Zrovna kdyţ jsme testovali přes VTR
Ancylostomu caninum, začal blednout, na hlavě mu vyvstal studený pot a vypadalo to, ţe co nevidět omdlí. Provedli jsme jistá opatření, o kterých píšu v knize ,, Praktiky očištění při regeneraci organismu“ Muţ získal záhy znovu svŧj impozantní vzhled, ale nám je podle diagnostiky jasno : Ancylostomy napadly srdce! Na otázku, zda ho bolí srdce, dal kategorickou záporou odpověď. Ale ukázalo se, ţe bere léky na srdce a spasmolytika. VTR diagnostika ukázala, ţe se Ancylostomy usadily v endokardu, kde jsme objevili mikrokardionekrózy. Po protiparazitární terapii mu bylo navrţeno komplexní očištění organismu. Je velmi příjemné vidět pacienty veselé a optimisticky naladěné poté, co se zbaví jha parazitů a jejich toxinů.