fbpx
Close

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro nákup produktů zboží na e-shopu
www.rizenadetoxikace.cz
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečnění prostřednictvím rizenadetoxikace.cz
2.společnost Komplet Jinak.Z.S
IČO:05315638 Sídlo:Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
 prohlašuje, že bude kupujícím dodávat pouze
zboží, které je plně v souladu s obecnými i zákonný
mi požadavky pro daný druh zboží.
II. Uzavřen kupní smlouvy1. Každá jednotlivá objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná aktuální nabídka včetně ceny zveřejněné v dennákupu.3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že je stěmito podmínkami obeznámen a v plnémrozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odeslání objednávky vázán těmito podmínkami.4. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí přijetíobjednávky.5. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním písemného elektronického oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího. Zrušení objednávky je účinné,pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.Nejpozději však do 12 hodin.6. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá jekupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího nároku zaniká.
III. Kupní cena a způsob úhrady 1. Kupní cena zboží se řídí dle platného ceníku, který se vztahuje na produkty Joalis a další doplňkovézboží uvedené na www.rizenadetoxikace.cz.
Cenu lze hradit:
a: v hotovosti při osobním odběru v Třebíči Oldřichova 1 67401
b: dobírkou
Kupní ceny jsou platné v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy, či změny uvedených cen v případech zvláštního zřetele hodných jako např.nadměrná inflace nebo při výrazné změně dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
IV: Dodací podmínky zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží
1. Místem plnění je místo, kde prodávající předá zboží dopravci nebo při osobnímodběru – tj. sklad prodávajícího.
2. Dodací lhůta činí 1 – 10 dnů s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího od potvrzení objednávky. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost oznámit pracovníkovi poštovního dopravce. Prodávající doporučuje v případě jakýchkoliv shledáníporušení obalu do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.
3. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu
zásilky nebude brán zřetel.V případě, že objednané zboží nebude možné poštovní
mu přepravci v dodací lhůtě předat, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání zboží nebo nabídne kupujícímu jiné zboží, srovnatelné s původním. Prodávající je v takovém případě ale povinen
písemně upozornit kupujícího a vyžádat si tak jeho souhlas s uvedeným postupem.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce.
Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícíhona označené adrese nezastihne, řídí se dále kupujíc
í podmínkami přepravce.V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho stran
ě nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít,povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží – zaniká.
Odstoupení od smlouvy, reklamační řízení
1. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku v platném znění (zákon č.40/1964 Sb.) odstoupit od smlouvy.2. Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí zákonem č. 40/1964 Sb.,občanským zákoníkem v platném znění.3. Záruky se nevztahují na vady, které byly způsobe
ny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodemk obsluze, mechanickým poškozením nebo
opotřebením a živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením,použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo dle doporučení podávání uvedeného v příbalovém
letáku.
4. Vzhledem k povaze produktů Joalis se před jejich nákupem doporučujeme navštívit Osvědčeného terapeuta, který Vám navrhne vhodnou detoxikační kúru. Pro zaručení optimálního a nejvyššího účinku výrobků Joalis je konzultace složení každé d
etoxikační kůry s terapeutem nutná. Terapeut skládá každou detoxikační kůru klientovi na míru dle jeho aktuálních potřeb a zjištěných zátěží. Toto
oznámení je nedílnou součástí e-shopu www.joalis.cz
a bere se v potaz při řešení možných reklamací.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek.
Zboží nesmí být použito ani poškozeno.
Zboží musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu.
Zboží musí být kompletní.
Zboží musí být vráceno společně s originálním dokladem o koupi vrácení zboží, musí být realizováno spolu s písemnou žádostí, která musí obsahovat kont
aktní údaje. V případě dodržení výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu zboží poníženou o náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí i v případě oprávněné reklamace kupující.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněnéreklamace jeho opravou, či výměnou.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zbožívčetně případného poštovného a veškeré obchodní pod
mínky a ustanovení ve znění platnémv moment učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující vázán. Účastníci se ve smyslu ustanovení par 262, odstavce 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku dohodli, že není-lipodmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 513/1991 S.,
obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.
VBrně dne 10.11.2017